Skip to content

Politica de confidențialitate

Politica generală de confidențialitate a datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Proalf Worldwide SRL este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor, în ceea ce privește  prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și, implicit de respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016 și a legislației naționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul Proalf Worldwide SRL respectă cerințele legale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate conform normelor legale în acest domeniu.

Proalf Worldwide SRL vă mulțumește pentru interesul față de serviciile sale și vă informează că scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a explica ce date cu caracter personal prelucrează, de ce anume și în ce modalitate le prelucrează, precum și drepturile dvs. și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi, în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legislației naționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare, pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dvs. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre. Pentru mai multe informații despre utilizarea noastră de cookie-uri, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

Datele dvs. personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dvs. pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

Prin vizitarea site-ului, solicitarea unei cotații de transport, achiziționarea serviciilor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale este acela de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

Proalf Worldwide SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale, iar cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea formularului solicitare cotație de pe site), pentru următoarele scopuri:

 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 • Pentru evidența comenzilor de transport;
 • Pentru emiterea facturilor;
 • Pentru comunicarea cu dvs.;
 • Pentru servicii de curierat și poștă;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dvs.);
 • În situația unui litigiu, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cele de mai sus, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.

În raport cu scopurile de mai sus, Proalf Worldwide SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • numele și prenumele dvs, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, semnătura;
 • alte date comunicate de dvs. în mod voluntar în formularele de pe site (mesaj și solicitare cotație).

 

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământului pentru unul sau mai multe scopuri specifice, perioada de utilizare a datelor este 5 ani.

Transferul de date cu caracter personal către un stat terț se va face conform prevederilor contractuale și poate avea loc numai dacă au fost îndeplinite prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, în ceea ce privește transferul de date.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, împuterniciți ai operatorului, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

Proalf Worldwide SRL nu prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificare unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: Str. Lucian Blaga nr. 16, parter, corp C, ap. 13, 310023, Arad, România sau pe adresa de e-mail: office@proalf.ro

Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1.

În același timp, fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 679/2016 care le-au fost încălcate.

Proalf Worldwide SRL poate actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal sau ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată a Politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să consultați periodic conținutul acesteia.

Contact

Sediu social (adresa de corespondență): Str. Lucian Blaga nr. 16, parter, corp C, ap. 13, 310023, Arad, România

Contact

Punct de lucru București: Calea Moșilor nr. 158, aripa dreaptă, etaj 2, 020883 București, România

Translate